• Egyenáramú kimenet (V)

    5,0

   • Bemeneti feszültség (V)

    12 V / 24 V DC