Egyenáramú kimenet (V)
5,0
Bemeneti feszültség (V)
12 V / 24 V DC